เอกสารวิจัย เรื่อง "โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ความมั่นคงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย"

เอกสารวิจัย เรื่อง "โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ความมั่นคงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย"