บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง

บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง

    ในสภาวการณ์ปัจจุบันการดำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยมีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายวางแผนอำนวยการประสานงานและดำเนินการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติสนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒนาชาติป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ  ตาม 8 แผนงานหลัก ดังนี้

(1) แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคมถนนหนทางนับเป็นปัจจัยสำคัญในการนำความเจริญเข้าไปสู่ท้องถิ่นพร้อม ๆ กับการนำผลผลิตของผู้คนออกมาสู่ตลาด

(2) แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์    

(3) แผนงานพัฒนาแหล่งนา               

(4) แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ   

(5) แผนงานการสาธารณสุข             

(6) แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

(7) แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา   

(8) แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ

     ผู้วิจัยจึงหยิบยกการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอันมีประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) 4 ประเด็นที่สามารถตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ ได้แก่

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นที่ ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังป้องกันประเทศ

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนของชาติ

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรโดยศึกษาเปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการป้องกันประเทศนโยบายความ มั่นคงแห่งรัฐนโยบายของกระทรวงกลาโหม และนโยบายและวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย