งานวิจัย เรื่อง กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดน แบบองค์รวมกับประทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาศรษฐกิจพิเศษ จ้งหวัดสระแก้ว

งานวิจัย เรื่อง กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาศรษฐกิจพิเศษ

จ้งหวัดสระแก้ว