การพัฒนาหลักการจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบ (Development of Non-Traditional Security Management Principle)

การพัฒนาหลักการจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบ (Development of Non-Traditional Security Management Principle)

จากอดีตถึงปัจจุบัน ความมั่นคง(Security) นับเป็นเหตุปัจจัยประการสำคัญของหมู่มวลมนุษยชาติในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มกระทั่งพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นสังคมและประเทศชาติดังเช่นทุกวันนี้ โดยเป้าหมายสำคัญสูงสุดของความมั่นคงในฐานะปัจเจกบุคคลของมนุษย์ถูกพิจารณาว่าเป็นเรื่องของการมีชีวิตรอดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง(survival / safety) ขณะที่เป้าหมายสำคัญสูงสุดของความมั่นคงในฐานะกลุ่มหรือสังคมของมนุษย์ถูกยกว่าเป็นเรื่องของความกินดีอยู่ดี (well being) รวมไปถึงการมีอนาคตที่ดีสามารถเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (future confidence)