Policy Brief 1/2563: น้ำทะเลหนุนสูง : ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เรียนรู้ และเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Policy Brief 1/2563: น้ำทะเลหนุนสูง : ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เรียนรู้ และเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

บทสรุปผู้บริหาร

        ปัญหาสำาคัญที่ทำาให้เกิด “น้ำทะเลหนุนสูง” คือ การทรุดตัวของแผ่นดินเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำาให้ ภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงสามารถควบคุม และบรรเทาได้ หากมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่ยากต่อการควบคุมและบรรเทา คือ  ภาวะโลกร้อน (Global warming) ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกที่มากขึ้นทุกปีจากภาวะโลกร้อนย่อมเพิ่มระดับน้ำทะเลของโลกให้สูงขึ้น ซึ่งนานาประเทศยังคงต้องร่วมมือกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ตามมาจากภาวะโลกร้อน จะเห็นได้ว่า ระดับน้ำทะเลของโลก จะยังคงสูงขึ้นต่อไปเท่ากับว่า “น้ำทะเลหนุนสูง” เป็น “ความปกติรูปแบบใหม่” (New Normal) ที่นานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยจำาเป็นต้องเรียนรู้ รับมือและปรับตัว เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ แห่งชาติ สำหรับประเทศไทยควรมียุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับโลกและระดับนานาชาติ

        สำหรับประเด็นการลดภาวะโลกร้อนตลอดจนระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นที่มีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันขับเคลื่อน โดยเฉพาะ“การรักษาความเป็นเมือง ระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ” ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องอาศัย “ฐานข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ” เพื่อสนับสนุนในทุกกระบวนการในการเรียนรู้ รับมือและปรับตัวกับความปกติรูปแบบใหม่นี้