๒๐ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ศศย.ฯ จัดการวิพากษ์กระบวนการและผลการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก”

เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

      ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธานการวิพากษ์กระบวนการและผลการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก” โดยได้รับเกียรติจากดร. สันติ กนกธนาพร  อดีต Secretary-General, Asian Productivity Organization, Tokyo, Japan. และ ร้อยโท ดร.พันธ์รบ  ราชพงศา  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นผู้วิพากษ์