ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ"

วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.พ.๖๖ เวลา 0๘๓๐ - ๑๖๓๐ ศศย.สปท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ"

โดยมี พล.ท. นที วงศ์อิศเรศ รอง ผบ.สปท. เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรบรรยาย

ได้แก่ (๑) พล.อ. เจิดวุธ คราประยูร (๒) พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส (๓) น.อ. ดรณ์ ทิพนันท์ ร.น.

(๔) น.อ. ยศภาค โชติกพงศ์ ร.น. (๕) ดร.ชวาทิป จินดาวิจักษณ์ (๖) พล.อ.ต. จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย

และ (๗) พล.ท. ชาติขาย ชัยเกษม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๖

ณ โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก