ศศย.สปท.และสถาบัน DKI APCSS ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดหลักสูตร Senior Security Studies (SSSP) 2021 พิธีเปิดโดย พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. และมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่องความมั่นคงในภูมิภาค:แนวโน้มและความท้าทาย โดยท่าน พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ