ศศย.สปท. เดินทางลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูล ครั้งที่ 1/64 สำหรับงานวิจัย SAREC เรื่อง "แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคเหนือ" ในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13-20 ธ.ค.63