ศศย.สปท. ฝ่ายเลขานุการศูนย์อาเซียนศึกษา จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565เรื่อง "เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology):ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย" ระหว่าง 23 - 25 ธ.ค.64 ณ โรงแรม เคป ราชา ศรีราชา ชลบุรี

ระหว่าง 23 - 25 ธ.ค.64 ศศย.สปท. ฝ่ายเลขานุการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ โดย พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565
เรื่อง "เทคโนโลยีอุบัติใหม่(Emerging Technology):ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย"
โดยมีวิทยากรได้แก่
- ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง : นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
- ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ : ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมาธิการบริหารเทคโนโลยีควอนตัมฟาวเดชั่น(ประเทศไทย)
- ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ : รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- พล.อ.ต. จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการประชุมฯ และมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมทั้งมีการแถลงผลการสัมมนาอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการทางวิชาการของ ศศย.สปท. อย่างดียิ่งต่อไป ณ โรงแรม เคป ราชา ศรีราชา ชลบุรี