ศศย.สปท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์มหาอำนาจ: ผลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาท ของไทย" โดยมี ผบ.สปท. เป็นประธาน ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๓๐ ณ ห้องประชุม ๔๒๓ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิซาการป้องกันประเทศ