วันอังคารที่ ๙ เม.ย. ๖๗ เวลา ๐๗๓๐-๐๘๓๐ ศศย.สปท. จัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศศย.สปท. ครรอบปีที่ ๔๕