วันศุกร์ ที่ 10 ก.ค.63 เวลา 0700 – 1140 ศศย.ฯ จัดการประชุม Webinar SSC-APCSS 2020 โดยมี ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธาน

วันศุกร์ ที่ 10 ก.ค.63 เวลา 0700 – 1140 (เวลาประเทศไทย) 

Webinar: SSC-APCSS  : ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบัน Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center For Security Studies 

(APCSS) สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี RAdm.  PETER A. GUMATAOTAO, APCSS Director และคณะร่วมประชุมฯ ในหัวข้อ “Security in the Mekong Sub-region: Thai and US perspectives”

ณ ห้องประชุม (1) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การนำเสนอทางวิชาการจากทั้ง 2 ฝ่าย ใน 4 ประเด็น ดังนี้

            (1) “Geopolitics of the Mekong Sub-Region”  โดย  Dr. Alexander Vuving, APCSS. 

            (2) "Challenges along the Mekong River: A Case Study from Northeastern of Thailand”  โดย คณะนักวิจัย ศศย.สปท.

            (3) “Environmental Security in the Mekong Sub-Region” โดย Dr. Alexander Vuving, APCSS. 

            (4) “Environmental Challenges for the Mekong River” โดย Ms. Pianporn Deetes , International Rivers

ส่วนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงลุ่มน้ำโขง (Polling) จากผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้ง 53 ท่านผ่านระบบ ZOOM

ส่วนที่ 3 การหารือเพื่อเตรียมการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง SSC-APCSS ในห้วงปี 2564 (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง)

บรรยากาศการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ