วันจันทร์ที่ 9 พ.ย.63 ผอ.ศศย.สปท. กรุณาจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผอ.ศศย.สปท. กรุณาจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ให้เป็นองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงด้วยการเป็น Digital และ Smart SSC โดยเน้นเรื่อง Design Thinking กระบวนการคิดและวิธีคิดในมุมมองของการนำ IT และ Socail Media มาใช้กับหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง