วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดย พลตรี ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พลตรี ทักษิณ สิริสิงห