พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท., รอง ผอ.ศศย.สปท. (๒), ผอ.กองเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค้นหาจุดวิกฤติ (กิจกรรม) ที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหา COVID-19 เพื่อพร้อมเปิดประเทศ”

วันพุธที่ ๑๑ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๒๐

พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท., รอง ผอ.ศศย.สปท. (๒), ผอ.กอง, รอง ผอ.กอง, ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ, นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค้นหาจุดวิกฤติ (กิจกรรม) ที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหา COVID-19 เพื่อพร้อมเปิดประเทศ
ร่วมกับศิษย์เก่านักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๗ - รุ่นที่ ๑๔ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM โดยมี ผอ.ศศย.สปท.
เป็นประธาน
บรรยากาศฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการหารือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการกันอย่างกว้างขวาง