ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop on"Research and Development as a Momentum in Strengthening Defence Cooperation in the Region" ที่

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ Strategic Studies Center

วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๙๐๐ - ๑๒๐๐

ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน

Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop on"Research and Development as a Momentum in Strengthening Defence Cooperation in the Region" ที่จัดขึ้นระหว่าง ๑๕-๑๗ พ.ย.๖๔ โดย Center for StrategicStudies, Research and Development of TNI
ประเทศอินโดนีเชีย ผ่านการประชุมทางไกล อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.(๑)

บรรยากาศฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมฯ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการกันอย่างกว้างขวาง