ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานอนุกรรมการประเมินแนวโน้มและสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในช่วงปี 2566-2570 เป็นผู้ดำเนินการในการประชุมปฎิบัติการภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-23 ก.ย.64 ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. และออนไลน์