ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564