ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์