ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่องรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงาน เทคนิค ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศศย.สปท. จำนวน 1 ตำแหน่ง