ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-277-4300
กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์