ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๔๓๐ - ๑๕๓๐ ผอ.ศคย.สปท. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน Track I Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop