ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ย.64 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี