ศศย.สปท. โดย พลตรี ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เรื่อง "Thailand Strategic Security Riview 2021-2024" โดยมี พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธาน