ศศย.สปท. ฝ่ายเลขานุการศูนย์อาเซียนศึกษา จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565เรื่อง "เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology):ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย" ระหว่าง 23 - 25 ธ.ค.64 ณ โรงแรม เคป ราชา ศรีราชา ชลบุรี