วันที่ 4 พ.ย.64 ศศย.สปท. ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 #เรื่อง "AUKUS ความท้าทายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก : ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย"