พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ... Maj.Gen. Regis COLCOMBET Head of regional affairs office, Directorate General for International Relations and Startegy (DGRIS) จากกองทัพฝรั่งเศส และคณะฯ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งแลกเปลี่