ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Annual Meeting) และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 (6th NADI Retreat)

ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Annual Meeting) และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 (6th NADI Retreat) ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VTC)