ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop on"Research and Development as a Momentum in Strengthening Defence Cooperation in the Region"