รายชื่อผู้บังคับบัญชาของ ศศย.สปท.


ลำดับ

ชื่อ
ตำแหน่งอีเมลเบอร์โทรศัพท์
1พล.อ.ต ภูมิใจ เลขสุนทรากร
ผอ.ศศย.สปท.poomjai.l@rtarf.mi.th 
 089 625 3987
2พ.อ. บันฑูร บำเรอราช
รอง ผอ.ศศย.สปท.1
buntoon.b@rtarf.mi.th 095 365 2596
3พ.อ. ประเทือง  ปิยกะโพธิ์
รอง ผอ.ศศย.สปท.2
pratuang.p@rtarf.mi.th 
085 347 0228
4

น.อ. อาทิตย์  เจนจบสกลกิจ

ผอ.กสน.ศศย.สปท. 

arthit.j@rtarf.mi.th

090 980 2740
5

พ.อ. ทศพล พุ่มพวง

ผอ.กผค.ศศย.สปท.

todsapon.p@rtarf.mi.th

 064 973 4249
6น.อ. สกัณฐ์  สัตยดิษฐ์

ผอ.กศย.ศศย.สปท.

sakan.s@rtarf.mi.th
 089443 3448 
7

น.อ.ชูศักดิ์  เกษตรวิทย์

ผอ.กภศ.ศศย.สปท.
choosak.k@rtarf.mi.th
 092 658 9140