ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันพลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ดำรงตำแหน่ง  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบันพันเอก บัณฑูร  บำเรอราช

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันเอก ทศพล  พุ่มพวง

ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นาวาอากาศเอก สกัณฐ์  สัตยดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพันเอก ประเทือง  ปิยกะโพธิ์

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาอากาศเอก อาทิตย์ เจนจบสกลกิจ

ผู้อำนวยการกองสนับสนุน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


นาวาอากาศเอก ชูศักดิ์  เกษตรวิทย์

ผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ