ผังการจัดหน่วยภารกิจ

มีหน้าที่วางแผน ดำเนินการเพื่อการศึกษา วิจัยและประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสาตร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทุกด้าน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่ผู้บังคับบัญชาของกองทัพและรัฐบาล มีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เป็นผู้บังคับบัญชา

การแบ่งมอบ

เป็นหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผังการจัดศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

 วางแผน จัดทำโครงการและดำเนินการเพื่อการศึกษา วิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง
 ศึกษา พิจารณาวัตถุประสงค์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
 ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล
 วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการเชิญและแต่งตั้งที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมดำเนินการศึกษา วิจัยทางยุทธศาสตร์  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
 วางแผนและดำเนินการจัดการประชุม การสัมมนา การวิจัยหรือการประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
 วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลงานกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งวิจัยหรือประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์กับบุคคลหรือองค์กรอื่นๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 ประสานการวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
 วางแผนและดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางยุทธศาสตร์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
๑๐ วางแผนและดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และจัดทำระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๑ วางแผนและดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ การประชุมทางไกล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๑๒ วางแผนและดำเนินการให้การศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์แก่บุคลากรของกองทัพและนอกกองทัพ

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

  สำนักผู้บังคับบัญชา

       กองสนับสนุน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลงานด้านการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพิธีและการรับรอง การส่งกำลังบำรุง การสื่อสาร การพลาธิการ การประชาสัมพันธ์ การสาธารณูปโภค และการสุขาภิบาล การออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิตและการแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการ การจัดสำนักงาน และการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งปวง แบ่งส่วนราชการออกเป็น

       - แผนกธุรการและกำลังพล มีหนาที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ กำลังพล การพิธีและการรับรอง การกุศล การสวัสดิการ และการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
       - แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบและประเมินผล การควบคุม ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การส่งกำลังบำรุง การสื่อสาร การพลาธิการ การขนส่ง การกีฬา การสาธารณูปโภคและการสุขาภิบาล การผลิตและแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ทั้งปวง การประชาสัมพันธ์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การบันทึกภาพและเสียง รวมถึงการบริการอื่นๆในกิจการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

       กองแผนและโครงการ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลงานด้านนโยบาย แผนงานและโครงการ การพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบ และประเมินผล ตลอดจนดำเนินการด้านการศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์แก่บุคลากรของกองทัพ

     กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลงานด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ สถานการณ์ความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการจัดประชุม การรวบรวมข้อมูล และจัดทำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ ตลอดถึงการผลิตบุคลากรด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ความมั่นคงทั้งปวงให้กับข้าราชการในกระทรวงกลาโหมและพลเรือน

     กองภูมิภาคศึกษา มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลงานด้านการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้านต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ