เอกสารการศึกษาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน กองทัพไทยสู่การเป็นกองทัพดิจิทัล

เอกสารการศึกษาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน กองทัพไทยสู่การเป็นกองทัพดิจิทัล

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดภารกิจของกองทัพไทยมีหน้าที่เตรียมกำลังและใช้กำลังป้องกันประเทศ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน จากสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการทางทหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน รวมถึงการปฏิบัติภารกิจของกองทัพที่มีการนำจุดเด่นของเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งกองทัพไทยได้มีการวางการแผนพัฒนากองทัพด้วยระบบการบริหารองค์การสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูประบบราชการของประเทศ การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาลศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ในฐานะคลังสมองของกองทัพจึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารการศึกษาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกองทัพไทยสู่การเป็นกองทัพดิจิทัลขึ้นโดยผลจากการจัดทำเอกสารการศึกษาทางวิชาการฉบับนี้ทำให้ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสู่การเป็นกองทัพดิจิทัลที่นับเป็นแรงผลักดันหลักที่สำคัญไปสู่การพัฒนาของกองทัพ อีกทั้งยังทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสู่การเป็น กองทัพดิจิทัล ผ่านการวิเคราะห์องค์กรคือกองบัญชาการ

กองทัพไทยเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นกองทัพดิจิทัล นอกจากนั้น ยังได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนกองทัพไทยสู่การเป็นกองทัพดิจิทัลให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามกรอบการบริหาร 4M ซึ่งจะเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงานในระดับนโยบายและหน่วยในระดับปฏิบัติสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้าน ต่างๆ ให้ครอบคลุมครบถ้วน และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมกับการเป็นกองทัพดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ต่อไป