ศศย.สปท. จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "บทบาททหารหญิงกับภารกิจด้านการทหาร" ณ ห้องประชุม 1 ศศย.สปท. 24 ก.พ.63