วันพุธที่ 13 พ.ย.62 เวลา 08.30 - 10.20 น. // ศศย.สปท.จัดการบรรยายเรื่อง "การทบทวนและการจัดทำแผนปฏิบัติงานของ ศศย.สปท. เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ศศย.สปท. พ.ศ.2563 ภายใต้ Road map SMART HQ ให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital SSC พ.ศ.2565 และ SMART SSC ในปี พ.ศ.2580