ศศย.สปท. ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมทำงวิชาการ “SSC Academic Day” วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ สามารถติดตามรับฟังได้ที่ Facebook LIVE ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์