Track II Monitor ฉบับที่ 1/65 (1 - 31 ต.ค. 64) สหรัฐฯ มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาร์กติก เพื่อตอบโต้รัสเซีย ผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์อันล้ำค่าจากพันธมิตร

Track II Monitor ฉบับที่ 1/65 (1 - 31 ต.ค.64) สหรัฐฯ มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาร์กติก เพื่อตอบโต้รัสเซีย ผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์อันล้ำค่าจากพันธมิตร

หลังสงครามเย็นเป็นต้นมา บริเวณอาร์กติกได้รับความสนใจทางทหารค่อนข้างน้อย แต่ในปัจจุบันยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนไปและมุ่งให้ความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้อย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งยุทธศาสตร์อาร์กติกได้มุ่งเน้นถึงวิธีการปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในภูมิภาคนี้นอกเหนือจากความพยายามของสหรัฐฯ เองแล้ว สหรัฐฯ ยังแสวงหาและได้รับประโยชน์จากความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ของประเทศพันธมิตร์ในแถบอาร์กติกอย่างกว้างขวาง ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมทางทหารระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในภูมิภาคอาร์กติก