การประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ “SSC, NDSI – CIISS Academic Exchange”

วันที่ ๓ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐

ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ “SSC, NDSI – CIISS Academic Exchange” กับสถาบัน  China Institute for International Strategic Studies (CIISS) จาก สปจ. โดยมี  Maj. Gen. Du Nongyi (Ret.)

Chairman's representative of CIISS และคณะร่วมประชุมฯ ในหัวข้อ (๑) South China Sea situation against the backdrop of the US promotion of the Indo-Pacific strategy และ (๒) China-ASEAN relations amid the Covid-19 pandemic

ณ ห้องประชุม (๑) ศศย.สปท.


บรรยากาศการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการวิจัยของ ศศย.สปท. เป็นอย่างดียิ่ง