การประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง ศศย.สปท. กับ CICIR สปจ.

        ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) สปจ.