กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก