วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์


• “เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
• ด้วยการเป็น DIGITAL และ  SMART  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน”


Vision


• A leading organization in building and disseminating security and strategy knowledge,aiming towards 
   excellence in ASEAN”


ปรัชญา


• ความมั่นคงของชาติเกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ และกว้างไกล


ปณิธาน


• กำหนดแนวคิด ผลิตนักยุทธศาสตร์ พัฒนาชาติให้มั่นคง


พันธกิจ


• รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพื่อการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
   พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง แก่หน่วยงานของกองทัพ และรัฐบาล
• พัฒนาศักยภาพองค์กรในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงกับบุคคล หรือองค์กร
   ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลงานวิชาการทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
• สร้างนักยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ


ค่านิยมหลัก


• ปลูกฝังให้กำลังพลทุกนายยึดถือค่านิยมหลักเพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมหลักของ บก.ทท. ได้แก่
• ความเป็นทหารอาชีพ (Professionalism) คือ ความมุ่งมั่นในการทำดี ที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
   ภูมิใจในการทำงาน ประกอบด้วย
• ความมีวินัย (Disciplinary)
• การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
• ความเป็นผู้นำ (Leadership)
• ความซื่อสัตย์ (Integrity
• การมั่งผลสัมฤทธิ์ (Result - based)
• ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแสดงออกซึ่งการปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษา
  สถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิต
• ความกล้าหาญ (Courage) คือ ลักษณะนิสัยที่เข้มแ๘้ง เพื่อที่จะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจว่าผิดหรือถูก และความไม่เกรงกลัวในการ
  เผชิญหน้าต่อภยันตรายใดๆ กล้าแสดงออกอย่างเข้มแข็ง และเปิดเผยต่อสาิ่งไม่ถูกต้อง ยอมรับการวิจารณ์ ยอมรับต่อข้อผิดพลาด และ
  ปรับปรุงตนเองให้มีผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา
• การทำงานเป็นทีม (Teamwork) คือ การทำงานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็น
 หมู่คณะ มีการร่วมกันระดมความคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
 การแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน


จุดม่งหมาย


• เพื่อให้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้รับการยอมรับในความเป็นหน่วยงานวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงชั้นเลิศ ทั้งในระดับชาติและ
 นานาชาติ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อเผชิญกับภัคุกคาม
 หลากหลายรูปแบบได้ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของชาติ


เป้าประสงค์


• ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ มีเป้าประสงค์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดังนี้
• เป็นองค์กรชั้นนำด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศไทย
• เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน

• เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ