บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/66 (17 – 21 เม.ย.66)

นโยบายการปรับปรุง “ฐานทัพเรือเรียม” ให้ทันสมัย

ตาม National Defence Policy 2022 ของกัมพูชา

       เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ ที่ผ่านมา รัฐบาลกัมพูชา (The Royal Government of Cambodia: RGC) ได้เผยแพร่เอกสารปกขาวด้านกลาโหม (Defence White Paper 2022) ระบุถึง “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (National Defence Policy 2022)” ฉบับที่ ๓ ซึ่งเป็นฉบับใหม่ในรอบ ๑๖ ปี (กัมพูชาเริ่มใช้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ ๑ ในปี ๒๕๔๓ และฉบับที่ ๒ ในปี ๒๕๔๙) โดยรัฐบาลกัมพูชาประกาศสนับสนุนเอกสารปกขาวด้านกลาโหมฯ อย่างหนักแน่น เพื่อปกป้องสันติภาพ รับประกันความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน จึงถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเร่งให้กองทัพกัมพูชาต้องวางรากฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปและปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยในหลายประการ รวมทั้งการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม