รายนามหน่วยร่วมมอบแจกันออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครบรอบ ๔๓ ปี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕