ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565