ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปี 2564 (ครั้งที่3)