ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 ประจำปี 2565