ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชการป้องกันประเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 (สามารถตรวจสอบรายชื่อและวันเวลา ได้ในไฟล์ที่แนบ)