การประชุมสุดยอดคลังสมองนานาชาติ ประจำปี 2559 (Think Tank Summit 2016)

ารประชุมสุดยอดคลังสมองนานาชาติ ประจำปี 2559 (Think Tank Summit 2016)
ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยฯ จ.ชลบุรี

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมสุดยอดคลังสมองนานาชาติ ประจำปี 2559 
(Think Tank Summit 2016)  เรื่อง "Global Conflicts Management : Preventive Diplomacy & Resolution" 
โดยมี พลเอก สุภกิจ  นุตย์สถิตย์  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด 
ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยฯ จ.ชลบุรี  
และคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารประวัติศาสตร์บ้านพักรับรอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม