สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๕๖ : เรื่อง “นโยบายความมั่นคงในระดับชาติที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการชายแดน” วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐